Nhiệm vụ của Lớp

Lớp học sinh, sinh viên là tổ chức của HSSV dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giáo viên chủ nhiệm (Hiệu trưởng ủy nhiệm).

Lớp là tổ chức đào tạo, có hai tính chất: vừa là đối tượng đào tạo vừa là tổ chức đào tạo của HSSV (tự quản).

Lớp HSSV có nhiệm vụ chính là: giúp nhau tổ chức việc tự học và thực hiện nội qui để đảm bảo chất lượng học tập và rèn luyện theo yêu cầu của mục tiêu đào tạo.

1. Nhiệm vụ cụ thể:

   1.1. Theo sự chỉ đạo của trường, làm cho HSSV nắm được mục tiêu đào tạo, yêu cầu của ngành nghề và các nội qui, qui chế học tập sinh hoạt. . . để xây dựng động cơ học tập đúng đắn và tự giác thực hiện tốt các qui định.

   1.2. Theo kế hoạch của nhà trường, của giáo viên chủ nhiệm, tổ chức cho HSSV thực hiện đúng: lịch đào tạo, thời khóa biểu, thời gian biểu và chương trình công tác của trường đối với lớp.

   1.3. Tổ chức, phân công, theo dõi, kiểm tra việc tự học của các tổ, nhóm và học sinh. Có biện pháp thích hợp để bảo đảm chất lượng tự học.

   1.4. Theo sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn tổ chức thực hiện phương pháp học tập, thực tập ôn thi . . . để ngày càng nâng cao kết quả học tập, tham gia cùng giáo viên xây dựng đồ dùng dạy học.

   1.5. Tổ chức rèn luyện phẩm chất đạo đức của HSSV trong lớp, có biện pháp hướng dẫn, tổ chức hoạt động tập thể và theo dõi, đấu tranh phê bình các biểu hiện sai trái.

     Hàng tháng, học kỳ theo kế hoạch hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm tổ chức bình bầu đề nghị xếp loại đạo đức và các danh hiệu thi đua của HSSV được chính xác.

   1.6.  Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa về khoa học kỹ thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao theo qui định của nhà trường.

   1.7.  Quản lý cơ sở vật chất mà nhà trường giao cho lớp, có phân công trách nhiệm rõ ràng: phân công làm trực nhật vệ sinh, trang trí lớp học, nhà ở luôn luôn ngăn nắp sạch sẽ.

   1.8.  Liên hệ, phản ánh, báo cáo với các phòng, khoa, bộ môn có liên quan và giáo viên để giải quyết các đề nghị và tình hình của lớp. Quản lý các sổ sách, biểu mẫu theo chỉ đạo của các phòng, khoa, bộ môn và giáo viên.

2. Nhiệm vụ của ban cán sự lớp:

   Ban cán sự lớp, thay mặt HSSV để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của lớp. Ban cán sự lớp hoạt động dưới sự chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm (giáo viên chủ nhiệm vừa là thủ trưởng của lớp vừa là cố vấn của ban cán sự lớp). Ban cán sự lớp làm việc theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể.

    2.1. Lớp trưởng là người thay mặt cho ban cán sự lớp, phụ trách chung và đặc trách các nhiệm vụ 1,2,3,4, 5, 8 (những phần có liên quan)

    2.2. Lớp phó là thành viên của ban cán sự lớp, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 6,7 và 8 (những phần có liên quan).

3. Quyền hạn của ban cán sự lớp:

   - Triệu tập toàn thể lớp hay các tổ để sinh hoạt theo thời gian quy định hay đột xuất ngoài giờ học tập.

   - Thay mặt lớp phản ánh tình hình học tập hay đề nghị.

   - Xác nhận đề nghị của HSSV.

   - Tham gia các buổi họp bồi dưỡng công tác.

4. Tổ chức của lớp:

   Ban cán sự lớp do Hiệu trưởng chỉ định theo đề nghị của giáo viên chủ nhiệm và phòng công tác chính trị-HSSV (giáo viên chủ nhiệm cần nắm chắc HSSV, có thể tổ chức cho HSSV bầu nhưng phải có sự lãnh đạo chặt chẽ; ý kiến tập thể của lớp là cơ sở cho đề nghị của giáo viên chủ nhiệm).

   Lớp có thể chia ra một số tổ học tập có từ 5 đến 10 HSSV, tổ trưởng do ban cán sự lớp chỉ định (được sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm). Tuỳ theo tình hình, những tổ đông có thể chia ra thành các nhóm học tập, nhóm ít nhất có 3 HSSV.

   Để giúp cho lớp phó học tập tổ chức lớp tự học có kết quả, lớp cần chọn các HSSV học khá, nhiệt tình thành lập tổ cán sự do lớp trưởng làm tổ trưởng. Tổ hoạt động dưới sự chỉ đạo của GVCN và hướng dẫn nghiệp vụ của Phòng công tác chính trị -HSSV.

5. Chế độ sinh hoạt:

   5.1. Sinh hoạt lớp mỗi tuần 1 lần nội dung chủ yếu là sơ kết tình hình rèn luyện tác phong đạo đức, chấp hành các nội qui học tập và sinh hoạt, góp ý xây dựng những biểu hiện chưa tốt và bàn biện pháp thực hiện trong thời gian tới.   Trong đó cần lưu ý:

     + Tuần thứ nhất của tháng: Công bố kết quả duyệt đạo đức thi đua. Bàn biện pháp hoạt động tháng tới.

     + Tuần cuối  của tháng: Sơ kết, kết quả học tập, rèn luyện trong tháng. Bình xét đạo đức trong tháng khoảng ngày 30 hàng tháng (Theo văn bản hướng dẫn của trường).

     + Cán bộ lớp tập hợp ý kiến để góp ý giảng dạy của giáo viên và các phòng, khoa, bộ môn  cho GVCN

        Các sinh hoạt lớp, ban cán sự lớp tiến hành theo sự phân công hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.

   5.2. Tổ cán sự một tháng sinh hoạt 1 lần bàn về tổ chức hoạt động, học tập của lớp, tổ chức giúp đỡ HSSV kém, thực hiện phương pháp học tập hoặc tham gia đồ dùng dạy học, biện pháp thi đua học tốt.

   5.3. Hồ sơ của lớp gồm có:

     - Sổ lên lớp: cán bộ lớp đầu buổi học nhận sổ tại phòng công tác chính trị–HSSV, điểm danh lớp, ghi vào sổ lên lớp. Cuối buổi học cán bộ lớp mang sổ trả về phòng công tác chính trị–HSSV.

     - Một quyển sổ sinh hoạt lớp, ghi đầy đủ nội dung họp lớp: Ý kiến của HSSV nội dung hoạt động tổ cán sự.

     - Các biểu theo dõi kết quả học tập về rèn luyện của lớp (thường ghi hàng tháng) nên công khai cho HSSV biết có thể tổng hợp theo tổ để có tác dụng kích thích thi đua.