Thông báo cấp email có dạng MSSV@caothang.edu.vn cho Sinh viên Khóa 2023-2026

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

          Về việc cấp email có dạng MSSV@caothang.edu.vn cho Sinh viên
Khóa 2023-2026

   Để thống nhất trong công tác đào tạo và quản lý, phục vụ việc học tập và rèn luyện của sinh viên, nhà trường cấp tài khoản email có dạng MSSV@caothang.edu.vn (gọi tắt là email sinh viên) cho tất cả Sinh viên Khóa 2023-2026.

    Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo đến Sinh viên việc quản lý và sử dụng email sinh viên như sau:

  1. Thông tin tài khoản email sinh viên:

Mỗi Sinh viên được cấp một tài khoản email có định dạng là:

  • Tên đăng nhập (Account): MSSV@caothang.edu.vn  (MSSV là mã số sinh viên)
  • Mật khẩu mặc định (Password): số căn cước công dân/chứng minh nhân dân

(Trường hợp thiếu số CCCD/CMND thì mật khẩu mặc định là Mã số sinh viên)

* Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A có Mã số sinh viên 0301231001 và số căn cước công dân là 083304000310, Sinh viên truy cập trang https://gmail.com, thông tin đăng nhập email sinh viên là:

Tên đăng nhập: 0301231001@caothang.edu.vn

Mật khẩu mặc định: 083304000310

 

  1. Quy định sử dụng email sinh viên:
  • Sau khi đăng nhập lần đầu tiên thành công, Sinh viên cần thay đổi mật khẩu email để đảm bảo an toàn tài khoản. Xem góc trên bên phải, vào mục “Tài khoản Google” -> Quản lý Tài khoản Google của bạn -> Bảo mật -> Mật khẩu (đổi mật khẩu mới)
  • Sinh viên chịu trách nhiệm về các nội dung email của mình.
  • Email sinh viên được sử dụng để liên hệ với với Giảng viên, các đơn vị trong nhà trường; đăng ký vào các hệ thống phục vụ việc học tập, rèn luyện của Sinh viên...
  • Trong quá trình sử dụng, nếu Sinh viên quên mật khẩu (Password) hoặc gặp khó khăn vui lòng điền vào mẫu đơn theo địa chỉ: http://bit.ly/ckc-QuenMatKhauMail

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV