Quy định thời gian học tập.

1. Học lý thuyết                                      

Buổi sáng: từ 06h30 đến 11h30

 

Buổi chiều: từ 12h30 đến 17h30

TT

Tiết học

Thời gian

 

TT

Tiết học

Thời gian

1

Tiết 1

06h30 – 07h15

 

1

Tiết 7

12h30 – 13h15

2

Tiết 2

07h20 – 08h05

 

2

Tiết 8

13h20 – 14h05

3

Tiết 3

08h10 – 08h55

 

3

Tiết 9

14h10 – 14h55

4

Giải lao 10 phút

 

4

Giải lao 10 phút

5

Tiết 4

09h05 – 09h50

 

5

Tiết 10

15h05 – 15h50

6

Tiết 5

09h55 – 10h40

 

6

Tiết 11

15h55 – 16h40

7

Tiết 6

10h45 – 11h30

 

7

Tiết 12

16h45 – 17h30

Buổi tối: từ 17h45 đến 21h00

 

2. . Học thực hành

Đối với các Khoa, Bộ môn áp dụng

02 ca:

 

Đối với các Khoa, Bộ môn áp dụng

03 ca:

TT

Ca

Thời gian

 

TT

Ca

Thời gian

1

Ca 1

06h30 – 11h00

 

1

Ca 1

06h30 – 11h00

2

Nghỉ 90 phút

 

2

Ca 2

11h00 – 15h30

3

Ca 2

12h30 – 17h00

 

3

Ca 3

15h30 – 20h00