Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần

   Hàng tuần Phòng Công tác Chính trị-HSSV hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp nhận nội dung tại tủ đựng sổ lên lớp tại nhà C. Sau khi Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt với lớp, GVCN và Lớp ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và hoàn tả sổ vào tủ sau khi kết thúc buổi học.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Nội dung SHCN tuần 45 NH 19-20.doc 135.168 KB
2 Nội dung SHCN tuần 44 NH 19-20.doc 146.432 KB
3 Nội dung SHCN tuần 43 NH 19-20.doc 139.264 KB
4 Nội dung SHCN tuần 42 NH 19-20.doc 138.752 KB
5 Nội dung SHCN tuần 41 NH 19-20.doc 130.56 KB
6 Nội dung SHCN tuần 40 NH 19-20.doc 148.992 KB
7 Nội dung SHCN tuần 39 NH 19-20.doc 143.36 KB
8 Nội dung SHCN tuần 38 NH 19-20.doc 138.752 KB
9 Nội dung SHCN tuần 37 NH 19-20.doc 128.512 KB
10 Nội dung SHCN tuần 20 NH 19-20.doc 138.752 KB
11 Nội dung SHCN tuần 19 NH 19-20.doc 144.384 KB
12 Nội dung SHCN tuần 18 NH 19-20.doc 140.8 KB
13 Nội dung SHCN tuần 17 NH 19-20.doc 189.952 KB
14 Nội dung SHCN tuần 16 NH 19-20.doc 177.664 KB
15 Nội dung SHCN tuần 15 NH 19-20.doc 175.616 KB
16 Nội dung SHCN tuần 14 NH 19-20.doc 136.192 KB
17 Thong bao ke hoach nhan xet giang vien HSSV HK1-NH19-20.pdf 269.091 KB
18 Nội dung SHCN tuần 13 NH 19-20.doc 155.648 KB
19 Nội dung SHCN tuần 12 NH 19-20.doc 152.576 KB
20 Nội dung SHCN tuần 11 NH 19-20.doc 165.376 KB
21 Nội dung SHCN tuần 10 NH 19-20.doc 170.496 KB
22 Nội dung SHCN tuần 09 NH 19-20.doc 150.528 KB
23 Thong bao dieu dong SV tham gia ngay hoi 25.10.2019.pdf 316.632 KB
24 Nội dung SHCN tuần 08 NH 19-20.doc 141.312 KB
25 Nội dung SHCN tuần 07 NH 19-20.doc 366.08 KB
26 Nội dung SHCN tuần 06 NH 19-20.doc 273.408 KB
27 Nội dung SHCN tuần 05 NH 19-20.doc 198.656 KB
28 Nội dung SHCN tuần 04 NH 19-20.doc 193.536 KB
29 Nội dung SHCN tuần 03 NH 19-20.doc 162.304 KB
30 Nội dung SHCN tuần 02 NH 19-20.doc 169.472 KB
31 Nội dung SHCN tuần 01 NH 19-20.doc 143.36 KB