Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần

 

   Hàng tuần Phòng Công tác Chính trị-HSSV hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp nhận nội dung tại tủ đựng sổ lên lớp tại nhà C. Sau khi Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt với lớp, GVCN và Lớp ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và hoàn trả sổ vào tủ sau khi kết thúc buổi học.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 ND SHCN Tuần 47_NH 23-24.pdf 113.785 KB
2 ND SHCN Tuần 46_NH 23-24.pdf 123.633 KB
3 ND SHCN Tuần 45_NH 23-24.pdf 142.44 KB
4 ND SHCN Tuần 44_NH 23-24.pdf 2017.468 KB
5 ND SHCN Tuần 43_NH 23-24.pdf 441.462 KB
6 ND SHCN Tuần 42_NH 23-24.pdf 497.042 KB
7 ND SHCN Tuần 41_NH 23-24.pdf 411.191 KB
8 ND SHCN Tuần 40_NH 23-24.pdf 381.817 KB
9 ND SHCN Tuần 39_NH 23-24.pdf 360.268 KB
10 ND SHCN Tuần 38_NH 23-24.pdf 506.151 KB
11 ND SHCN Tuần 37_NH 23-24.pdf 510.252 KB
12 ND SHCN Tuần 36_NH 23-24.pdf 632.893 KB
13 ND SHCN Tuần 35_NH 23-24.pdf 554.393 KB
14 ND SHCN Tuần 34_NH 23-24.pdf 604.95 KB
15 ND SHCN Tuần 33_NH 23-24.pdf 622.719 KB
16 ND SHCN Tuần 32_NH 23-24.pdf 581.43 KB
17 ND SHCN Tuần 31_NH 23-24.pdf 974.447 KB
18 ND SHCN Tuần 30_NH 23-24.pdf 512.155 KB
19 ND SHCN Tuần 29_NH 23-24.pdf 1409.595 KB
20 ND SHCN Tuần 28_NH 23-24.pdf 1258.213 KB
21 ND SHCN Tuần 27_NH 23-24.pdf 1643.841 KB
22 ND SHCN Tuần 26_NH 23-24.pdf 195.689 KB
23 ND SHCN Tuần 22_NH 23-24.pdf 659.472 KB
24 ND SHCN Tuần 21_NH 23-24.pdf 479.564 KB
25 ND SHCN Tuần 20_NH 23-24.pdf 805.109 KB
26 ND SHCN Tuần 19_NH 23-24.pdf 798.216 KB
27 ND SHCN Tuần 18_NH 23-24.pdf 759.857 KB
28 ND SHCN Tuần 17_NH 23-24.pdf 790.303 KB
29 ND SHCN Tuần 16_NH 23-24.pdf 1105.996 KB
30 ND SHCN Tuần 15_NH 23-24.pdf 1391.555 KB
31 ND SHCN Tuần 14_NH 23-24.pdf 1359.397 KB
32 ND SHCN Tuần 13_NH 23-24.pdf 1602.381 KB
33 ND SHCN Tuần 12_NH 23-24.pdf 1987.71 KB
34 ND SHCN Tuần 11_NH 23-24.pdf 2731.914 KB
35 ND SHCN Tuần 10_NH 23-24.pdf 2635.864 KB
36 ND SHCN Tuần 09_NH 23-24.pdf 2509.833 KB
37 ND SHCN Tuần 08_NH 23-24.pdf 1196.323 KB
38 ND SHCN Tuần 07_NH 23-24.pdf 2039.666 KB
39 ND SHCN Tuần 06_NH 23-24.pdf 786.952 KB
40 ND SHCN Tuần 05_NH 23-24.pdf 2093.966 KB
41 ND SHCN Tuần 04_NH 23-24.pdf 285.506 KB
42 ND SHCN Tuần 03_NH 23-24.pdf 285.51 KB
43 ND SHCN Tuần 02_NH 23-24.pdf 308.292 KB
44 ND SHCN Tuần 01_NH 23-24.pdf 305.102 KB