Danh sách Ban liên lạc Cựu học sinh Cao Thắng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2021
DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU HSSV CAO THẮNG
TT Họ và  Tên Khóa học Chức vụ
1 Ông PHẠM XUÂN BÌNH 1970-1073 Trưởng ban
2 Ông BÙI XUÂN  AN 2010-2013 Ủy viên
3 Ông HOÀNG ĐÔN BẢNH 1967-1969 Ủy viên
4 Ông NGUYỄN BÁ CANG 2002-2004 Ủy viên
5 Ông PHAN KIM  CẢNH 1998-2000 Ủy viên
6 Ông VÕ TRỌNG  ĐẠO 2001-2003 Ủy viên
7 Ông LÊ HIẾU ĐỂ 2005-2008 Ủy viên
8 Ông PHẠM LÂM THẾ DUY 2007-2010 Ủy viên
9 Ông LÊ PHỤNG HÀO 1982-1985 Ủy viên
10 Ông TỐNG THÀNH HẬU 2012-2015 Phó ban
11 Ông NGUYỄN THANH HIỆP 2002-2004 Ủy viên
12 Ông HÀ DUY HƯNG 1977-1980 Ủy viên
13 Ông LÝ VĂN KHÁNH 1966-1969 Ủy viên
14 Ông LÊ NGỌC LÂM 1972-1975 Ủy viên
15 Bà LÊ TÚ LỆ 1977-1980 Ủy viên
16 Ông VÕ TUẤN LĨNH 1971-1973 Phó ban
17 Bà LÊ THỊ HỒNG LOAN 1992-1995 Phó ban
18 Bà CHÂU BẠCH LOAN 1976-1979 Ủy viên
19 Ông LÊ VĂN  MINH 2005-2008 Ủy viên
20 Ông PHẠM PHƯƠNG NAM 1979-1982 Ủy viên
21 Ông NGUYỄN THANH NHÃ 1982-1985 Ủy viên
22 Ông LÊ THÀNH NHÂN 1984-1987 Ủy viên
23 Ông PHẠM PHÚ PHONG 1999-2001 Ủy viên
24 Ông MAI TỨ QUÍ 2002-2004 Ủy viên
25 Ông TRẦN BẢO QUỐC 2007-2010 Ủy viên
26 Ông NGUYỄN VĂN QUYỀN 1966-1969 Ủy viên
27 Ông TRẦN MẠNH  QUYẾT 2006-2009 Ủy viên
28 Ông NGUYỄN VĂN 1998-2001 Thường trực
29 Ông LÊ HƯƠNG SƠN 1976-1979 Phó ban
30 Ông ĐỖ NGỌC SƠN 2005-2008 Ủy viên
31 Ông NGUYỄN TỐ TÂM 2010-2013 Ủy viên
32 Ông HOÀNG ĐÔN NHẬT TÂN 1966-1969 Phó ban
33 Ông NGUYỄN PHÙNG TẤN 1982-1985 Ủy viên
34 Ông PHẠM HOÀNG THÂN 1979-1982 Ủy viên
35 Ông TRẦN THIỆN TỨ 1954-1960 Ủy viên
36 Ông LA THANH TUẤN 2005-2008 Ủy viên
37 Ông TRẦN THANH  TÙNG 2003-2005 Ủy viên
38 Ông HUỲNH TẤN 1996-1998 Ủy viên
39 Ông NGUYỄN HOÀNG 2006-2009 Ủy viên
         
Email thường trực: nguyenvansi@caothang.edu.vn