Danh sách Ban liên lạc Cựu học sinh Cao Thắng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2018

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU HSSV CAO THẮNG

TT

Họ và

Tên

Khóa học

Chức vụ

1

Ông PHẠM XUÂN

BÌNH

1970-1973

Trưởng ban

2

Ông LÊ HIẾU

ĐỂ

2005-2008

Phó ban

3

Ông VÕ TUẤN

LĨNH

1971-1973

Phó ban

4

Bà LÊ THỊ HỒNG

LOAN

1992-1995

Phó ban

5

Ông LÊ HƯƠNG

SƠN

1976-1979

Phó ban

6

Ông HOÀNG ĐÔN NHẬT

TÂN

1966-1969

Phó ban

7

Ông NGUYỄN VĂN

1998-2001

Thường trực

8

Ông HOÀNG ĐÔN

BẢNH

1967-1969

Ủy viên

9

Ông PHẠM LÂM THẾ

DUY

2007-2010

Ủy viên

10

Ông LÊ PHỤNG

HÀO

1982-1985

Ủy viên

11

Ông NGUYỄN THANH

HIỆP

2002-2004

Ủy viên

12

Ông HÀ DUY

HƯNG

1977-1980

Ủy viên

13

Ông LÝ VĂN

KHÁNH

1966-1969

Ủy viên

14

Ông LÊ NGỌC

LÂM

1972-1975

Ủy viên

15

Bà LÊ TÚ

LỆ

1977-1980

Ủy viên

16

Bà CHÂU BẠCH

LOAN

1976-1979

Ủy viên

17

Ông PHẠM PHƯƠNG

NAM

1979-1982

Ủy viên

18

Ông NGUYỄN THANH

NHÃ

1982-1985

Ủy viên

19

Ông LÊ THÀNH

NHÂN

1984-1987

Ủy viên

20

Ông PHẠM PHÚ

PHONG

1999-2001

Ủy viên

21

Ông NGUYỄN PHÙNG

TẤN

1982-1985

Ủy viên

22

Ông PHẠM HOÀNG

THÂN

1979-1982

Ủy viên

23

Ông TRẦN THIỆN

TỨ

1954-1960

Ủy viên

24

Ông LA THANH

TUẤN

2005-2008

Ủy viên

25

Ông HUỲNH TẤN

1996-1998

Ủy viên

Email thường trực:

- Đ/c Sĩ: nguyenvansi@caothang.edu.vn 

- Đ/c Để: lehieude@caothang.edu.vn

TM.BLL CỰU HSSV

TRƯỞNG BAN

Phạm Xuân Bình