Thông Báo Nhập Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân (Lý Lịch) Sinh Viên Khóa 2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

       PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HSSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v nhập dữ liệu thông tin cá nhân (lý lịch) sinh viên Khóa 2022-2025

(Áp dụng cho sinh viên Khối CĐ2022, CĐN2022)

 

                 Kính gửi:      - Phòng, Khoa, Bộ môn

                                        - Giáo viên chủ nhiệm

                                        - Lớp Sinh viên Khoá 2022-2025

 

Phòng Công tác Chính trị - HSSV thông báo đến Sinh viên khóa 2022-2025 (Khối CĐ2022, CĐN2022) nhập dữ liệu thông tin cá nhân như sau:

1/ Phương thức nhập liệu:

- Tất cả Sinh viên Khoá 2022-2025 nhập dữ liệu thông tin cá nhân (lý lịch) bằng phương thức trực tuyến (online). Sinh viên đăng nhập Portal (https://portal.caothang.edu.vn/sv-dang-nhap.html) để thực hiện việc nhập liệu.

- Tên đăng nhập là mã số sinh viên

- Mật khẩu là số chứng minh nhân dân/căn cước công dân của sinh viên.

2/ Tiến độ thực hiện:

- Sinh viên nhập dữ liệu từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 25/10/2022.

- Sau thời gian trên hệ thống nhập liệu sẽ khóa, Phòng Công tác Chính trị - HSSV lập danh sách Sinh viên chưa nhập liệu để xử lý theo qui định.

Đề nghị Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm thông báo, hỗ trợ các lớp sinh viên thực hiện đầy đủ, đúng thời gian qui định./.

            Trân trọng.

                                                                               PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HSSV