Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ Khóa 2022-2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v nộp bổ sung hồ sơ Sinh viên khoá 2022

(Bậc Cao đẳng các ngành, Cao đẳng các nghề)

 

                  Kính gửi:   - Phòng, Khoa, Bộ môn

                                      - Giáo viên chủ nhiệm

                                      - Lớp HSSV khoá 2022

 

Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo Sinh viên khóa 2022 nộp BỔ SUNG hồ sơ Sinh viên như sau:

- Tất cả Sinh viên bậc Cao đẳng các ngành, Cao đẳng các nghề khoá 2022 nộp bổ sung 01 ảnh chụp “BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”.

- Giáo viên chủ nhiệm và Lớp trưởng thông báo cho Sinh viên nộp lên cổng PORTAL mục “Bằng THPT” từ ngày 05/09/2023 đến hết ngày 29/09/2023 (Link đăng nhập: https://portal.caothang.edu.vn/sv-dang-nhap.html)

* Lưu ý: Sinh viên chỉ nộp bản ảnh chụp Bằng tốt nghiệp THPT (không nhận ảnh chụp qua chỉnh sửa bằng Photoshop).

- Những trường hợp Sinh viên không nộp theo quy định, Phòng Công tác Chính trị-HSSV lập danh sách báo cáo Giám hiệu để xử lý.

Kính đề nghị các Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm thông báo các lớp thực hiện đúng thời gian qui định.

                                                                                  PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV