Thông báo sử dụng thẻ sinh viên

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 1365/TB-CĐKTCT-CTCT HSSV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: sử dụng thẻ Sinh viên

Căn cứ vào Nội quy học tập;

Để đảm bảo nề nếp Sinh viên; an ninh trật tự trong khuôn viên Trường (tránh người ngoài vào Trường gây mất trật tự).

Nhà trường thông báo đến tất cả các Sinh viên đang học tại Trường như sau:

- Sinh viên có trách nhiệm bảo quản thẻ Sinh viên (gọi tắt Thẻ), tránh để mất, tránh làm hư hỏng, không cho người khác mượn Thẻ. Sinh viên phải mang theo Thẻ khi vào Trường.

- Sinh viên xuất trình Thẻ (không sử dụng thẻ khác) khi:

+ Vào thư viện; khi đến Phòng đào tạo, Phòng CTCT-HSSV, …

+ Đi thi học kỳ; học tập tại các Trung tâm của Trường (trung tân Ngoại ngữ, Trung tâm Tin học, Trung tâm đào tạo ngắn hạn,…).

+ Xuất trình Thẻ khi được yêu cầu kiểm tra.

- Trường hợp bị mất Thẻ, hỏng Thẻ: sinh viên báo ngay Phòng Công tác Chính trị-HSSV và đăng ký làm lại Thẻ theo quy định.

 

 Nơi nhận:

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Các lớp, HSSV (thực hiện);

- Lưu: VT, CTCT-HSSV.

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trương Quang Trung