Hướng dẫn công tác chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) là Cố vấn học tập (CVHT) cho HSSV; hỗ trợ công tác đào tạo và quản lý HSSV nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. GVCN do Trưởng khoa lựa chọn, kết hợp với Phòng CTCT-HSSV ra quyết định trình Hiệu trưởng ký. Công tác GVCN được tính theo thời gian năm học.

I.NHIỆM VỤ CỦA GVCN

1. Nhận bàn giao lớp từ bộ phận tuyển sinh hoặc Phòng CTCT-HSSV đối với HSSV năm thứ I, từ GVCN cũ đối với HSSV năm thứ II và III …, cần có một quyển sổ để ghi chép hàng ngày về tình hình của lớp.

2. Quản lý các loại hồ sơ, sổ sách của lớp:

- Sổ lên lớp hàng ngày (ghi tóm tắt nội dung giảng dạy, ghi điểm, theo dõi ngày học tập);

- Sổ đánh giá kết quả rèn luyện HSSV;

- Sổ thực tập HSSV (đối với lớp thực tập sản xuất ngoài trường);

- Kế hoạch học tập toàn khoá;

- Kế hoạch đào tạo của lớp theo năm học;

- Thời khoá biểu;

- Lý lịch trích ngang của HSSV.

3. Chỉ định hoặc do tập thể lớp bầu Ban cán sự lớp, Cán sự Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của lớp mình phụ trách gửi về Phòng CTCT-HSSV:

- Trưởng lớp (01 HSSV);

- Phó trưởng lớp (01 HSSV);

- Các tổ trưởng;

- Các cán sự phụ trách môn học (kết hợp với giáo viên bộ môn).

Khi có sự thay đổi về Ban cán sự lớp, GVCN chỉ định hoặc họp lớp bầu nhân sự mới, ghi biên bản và chuyển về Phòng CTCT-HSSV để ra quyết định công nhận kịp thời.

4. Hàng tuần:

Sinh hoạt lớp, nội dung chủ yếu là sơ kết tình hình rèn luyện tác phong đạo đức, chấp hành các nội quy học tập và sinh hoạt, góp ý xây dựng những biểu hiện chưa tốt và bàn biện pháp thực hiện trong thời gian tới (Phân công lớp đến Phòng CTCT-HSSV nhận kế hoạch về phối hợp GVCN tổ chức sinh hoạt lớp: điểm danh, kiểm tra đồng phục, tác phong, kiểm điểm HSSV vi phạm kỷ luật chuyển về Phòng CTCT-HSSV để xử lý, ghi biên bản đầy đủ theo mẫu).

5. Hàng tháng:

Sử dụng phần mềm xét Rèn luyện, phối hợp với Ban cán sự lớp và họp lớp để đánh giá rèn luyện từng HSSV. In kết quả xét RL và nộp cho QLHSSV tại Phòng CTCT-HSSV (kèm theo phiếu điểm danh, đơn xin nghỉ học có chứng từ, bản đề nghị xử lý HSSV vi phạm kỷ luật).

6. Học kỳ:

Tổng kết kết quả rèn luyện các tháng trong học kỳ, thực hiện theo văn bản hướng dẫn của trường (mỗi học kỳ có năm tháng)

7. Khi HSSV đi thực tập, lao động sản xuất ngoài trường, GVCN có trách nhiệm trao đổi tình hình của lớp cho giáo viên hướng dẫn để theo dõi. Trong thời gian đó GVCN vẫn là người phụ trách của lớp để tiến hành sinh hoạt và đánh giá kết quả rèn luyện cho lớp.

8. Cố vấn cho lớp về rèn luyện nhân cách, các vấn đề xã hội. Phối hợp và hỗ trợ Phòng CTCT-HSSV, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức phong trào, các hoạt động ngoại khoá… lớp mình phụ trách.

9. Định kỳ báo cáo với Khoa, Trường về tình hình HSSV lớp mình phụ trách.

II.QUYỀN HẠN CỦA GVCN

1.Giải quyết cho HSSV nghỉ học một ngày có lý do trong tháng. Trường hợp nghỉ học hai ngày trở lên thì GVCN ký và chuyển Phòng CTCT-HSSV xem xét giải quyết.

2.Cảnh cáo trước lớp: HSSV vi phạm nội quy học tập tiến hành kiểm điểm tại lớp, GVCN phê bình trước tập thể lớp và ghi vào hồ sơ cá nhân, sổ đánh giá rèn luyện hàng tháng.

3.Trường hợp HSSV vi phạm nội qui, quy chế, pháp luật, tiến hành thực hiện theo trình tự: cá nhân đó phải làm bản kiểm điểm trước lớp, GVCN đề nghị hình thức kỷ luật, có biên bản chuyển về Phòng CTCT-HSSV xem xét trình Giám hiệu quyết định xử lý kỷ luật từ khiển trách trước toàn trường trở lên đồng thời báo ngay cho Trưởng khoa, Bộ môn

4. Tham gia các phiên họp Hội đồng về xử lý học vụ, khen thưởng, kỷ luật, xét điều kiện học tiếp, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp… khi xem xét các vấn đề liên quan đến HSSV lớp mình phụ trách, có quyền phát biểu, đề xuất ý kiến.

III.QUYỀN LỢI CỦA GVCN

1. Được hưởng các chế độ khối lượng giảng dạy (theo quy định của trường). 

2. Lớp đạt danh hiệu thi đua học kỳ, năm học. GVCN được xét khen thưởng theo quy chế.