Thông báo lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên và chất lượng phục vụ của nhà trường Hk2 NH2023-2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên và chất lượng phục vụ của nhà trường

HK2 - Năm học 2023-2024

 

Kính gửi:  - Khoa, Bộ môn

                   - Giáo viên chủ nhiệm

                   - Các lớp HSSV

 

Thực hiện chỉ đạo của Giám hiệu về việc lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên và chất lượng phục vụ của nhà trường mỗi học kỳ.

Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của Sinh viên học kỳ 2, năm học 2023-2024 như sau:

1/ Thời gian:

  • Tất cả sinh viên khối CĐ2022, CĐ2023, CĐN2022, CĐN2023 thực hiện từ ngày 08/04/2024-20/04/2024

2/ Phương thức thực hiện: Sinh viên thực hiện qua cổng portal: https://portal.caothang.edu.vn/sv-dang-nhap.html

Đề nghị các Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt các lớp sinh viên thực hiện đầy đủ.

Trân trọng.

P.CTCT-HSSV