Thông báo nhập liệu thông tin cá nhân (lý lịch) sinh viên khóa 2023-2026

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

    PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HSSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v nhập dữ liệu thông tin cá nhân (lý lịch) sinh viên Khóa 2023-2026

(Áp dụng cho sinh viên Khối CĐ2023, CĐN2023)

 

                 Kính gửi:      - Phòng, Khoa, Bộ môn

                                        - Giáo viên chủ nhiệm

                                        - Lớp Sinh viên Khoá 2023-2026

 

Phòng Công tác Chính trị - HSSV thông báo đến Sinh viên khóa 2023-2026 (Khối CĐ2023, CĐN2023) nhập dữ liệu thông tin cá nhân như sau:

1/ Phương thức nhập liệu:

Tất cả Sinh viên Khoá 2023-2026 nhập dữ liệu thông tin cá nhân bằng phương thức trực tuyến (online).

Sinh viên đăng nhập Portal (https://portal.caothang.edu.vn/sv-dang-nhap.html) để thực hiện nhập liệu:

- Tên đăng nhập: mã số sinh viên

- Mật khẩu: căn cước công dân của sinh viên/ số chứng minh nhân dân

                   (nếu không có CCCD/CMND thì mật khẩu là mã số sinh viên)

2/ Tiến độ thực hiện:

Sinh viên nhập dữ liệu từ ngày 09/10/2023 đến hết ngày 22/10/2023

Sau thời gian trên hệ thống nhập liệu sẽ khóa, Phòng Công tác Chính trị - HSSV lập danh sách Sinh viên chưa nhập liệu báo cáo Giám hiệu xem xét xử lý kỷ luật theo qui định.

Đề nghị Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm thông báo các lớp sinh viên thực hiện đầy đủ, đúng thời gian qui định./.

            Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT, CTCTHSSV.

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HSSV

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trương Quang Trung