Thông báo kế hoạch Sinh viên nhận xét Giảng viên qua tiết giảng - HK2 năm học 2021-2022

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  09 tháng 06 năm 2022

                                

THÔNG BÁO

Kế hoạch Sinh viên nhận xét Giảng viên qua tiết giảng

HK2 - Năm học 2021-2022

 

Kính gửi:  - Khoa, Bộ môn

                   - Giáo viên chủ nhiệm

                   - Các lớp HSSV

 

     Thực hiện chỉ đạo của Giám hiệu về việc lấy ý kiến Sinh viên nhận xét Giảng viên qua tiết giảng sau mỗi học kỳ.

      Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo kế hoạch tổ chức cho Sinh viên nhận xét giảng viên qua tiết giảng học kỳ 2, năm học 2021-2022 như sau:

     1/ Thời gian nhận xét:

  • Sinh viên khối CĐ2021 nhận xét từ ngày 13/6/2022-19/6/2022
  • Sinh viên các khối: CĐN2021, CĐ2020, CĐN2020 nhận xét từ ngày 24/6/2022-30/6/2022

     2/ Phương thức thực hiện: Sinh viên thực hiện nhận xét qua cổng portal: https://portal.caothang.edu.vn/sv-dang-nhap.html

     Đề nghị các Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt các lớp thực hiện nhận xét đầy đủ.

  Trân trọng.

Nơi nhận:

  • - Giám hiệu (để báo cáo),
  • - Các Khoa, Bộ môn, GVCN (phối hợp),
  • - Các lớp HSSV (để thực hiện),
  • - Lưu P.CTCT-HSSV.

PHÒNG CTCT-HSSV

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trương Quang Trung