Nhân sự Phòng Công tác Chính trị-HSSV

     Nhân sự Phòng Công tác Chính trị-HSSV và nhiệm vụ từng Cán bộ

TT HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ CHỨC VỤ EMAIL LIÊN HỆ
1 Trương Quang Trung Trưởng Phòng

truongquangtrung@caothang.edu.vn

2 Hồ Thanh Bảo Nhân viên hothanhbao@caothang.edu.vn
3 Phan Quốc Đạt Nhân viên phanquocdat@caothang.edu.vn
4 Cao Thanh Hảo Nhân viên caothanhhao@caothang.edu.vn
5 Tống Thành Hậu Nhân viên tongthanhhau@caothang.edu.vn
6 Nguyễn Thanh Hiệp Phó Trưởng Phòng nguyenthanhhiep@caothang.edu.vn
7 Trần Dương Chí Tâm Nhân viên tranduongchitam@caothang.edu.vn
8 Trần Quốc Triểu Nhân viên tranquoctrieu@caothang.edu.vn