Thông báo kế hoạch Sinh viên nhận xét Giảng viên qua tiết giảng - HK1 năm học 2022-2023

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022

                                

THÔNG BÁO

Kế hoạch Sinh viên nhận xét Giảng viên qua tiết giảng

HK1 - Năm học 2022-2023

 

Kính gửi:   - Khoa, Bộ môn

                   - Giáo viên chủ nhiệm

                   - Các lớp HSSV

 

    Thực hiện chỉ đạo của Giám hiệu về việc lấy ý kiến Sinh viên nhận xét Giảng viên qua tiết giảng mỗi học kỳ. Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo kế hoạch tổ chức cho Sinh viên nhận xét giảng viên qua tiết giảng học kỳ 1, năm học 2022-2023 như sau:

   1/ Thời gian nhận xét:  Tất cả sinh viên (CĐ2020, CĐ2021, CĐ2022, CĐN2020, CĐN2021, CĐN2022) nhận xét từ ngày 01/12/2022-11/12/2022

   2/ Phương thức thực hiện: Sinh viên thực hiện nhận xét qua cổng portal: https://portal.caothang.edu.vn/sv-dang-nhap.html

Đề nghị các Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt các lớp thực hiện nhận xét đầy đủ.

Trân trọng.

PHÒNG CTCT-HSSV