Biểu mẫu dành cho Giáo viên

        Để thống nhất trong công tác quản lý và phục vụ đào tạo, Phòng Công tác chính trị - HSSV quy định một số biểu mẫu cho  giáo viên