Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần

 

   Hàng tuần Phòng Công tác Chính trị-HSSV hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp nhận nội dung tại tủ đựng sổ lên lớp tại nhà C. Sau khi Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt với lớp, GVCN và Lớp ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và hoàn trả sổ vào tủ sau khi kết thúc buổi học.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 ND SHCN Tuần 45, NH 21-22.pdf 1653.524 KB
2 ND SHCN Tuần 44, NH 21-22.pdf 897.81 KB
3 ND SHCN Tuần 43, NH 21-22.pdf 853.355 KB
4 ND SHCN Tuần 42, NH 21-22.pdf 294.644 KB
5 ND SHCN Tuần 41, NH 21-22.pdf 208.46 KB
6 ND SHCN Tuần 40, NH 21-22.pdf 251.899 KB
7 ND SHCN Tuần 39, NH 21-22.pdf 274.382 KB
8 ND SHCN Tuần 38, NH 21-22.pdf 241.978 KB
9 ND SHCN Tuần 37, NH 21-22.pdf 245.585 KB
10 ND SHCN Tuần 36, NH 21-22.pdf 240.389 KB
11 ND SHCN Tuần 35, NH 21-22.pdf 229.434 KB
12 ND SHCN Tuần 34, NH 21-22.pdf 216.4 KB
13 ND SHCN Tuần 33, NH 21-22.pdf 389.11 KB
14 ND SHCN Tuần 32, NH 21-22.pdf 282.715 KB
15 ND SHCN Tuần 31, NH 21-22.pdf 497.669 KB
16 ND SHCN Tuần 30, NH 21-22.pdf 409.026 KB
17 ND SHCN Tuần 29, NH 21-22.pdf 246.848 KB
18 ND SHCN Tuần 28, NH 21-22.pdf 303.09 KB
19 ND SHCN Tuần 27, NH 21-22.pdf 286.398 KB
20 ND SHCN Tuần 25, NH 21-22.pdf 256.818 KB
21 ND SHCN Tuần 21, NH 21-22.pdf 280.447 KB
22 ND SHCN Tuần 20, NH 21-22.pdf 214.13 KB
23 ND SHCN Tuần 19, NH 21-22.pdf 201.446 KB
24 ND SHCN Tuần 18, NH 21-22.pdf 176.517 KB
25 ND SHCN Tuần 17, NH 21-22.pdf 188.706 KB
26 ND SHCN Tuần 16, NH 21-22.pdf 182.779 KB
27 ND SHCN Tuần 15, NH 21-22.pdf 190.031 KB
28 ND SHCN Tuần 14, NH 21-22.pdf 1206.899 KB
29 ND SHCN Tuần 13, NH 21-22.pdf 1198.689 KB
30 ND SHCN Tuần 12, NH 21-22.doc 2045.952 KB
31 ND SHCN Tuần 11, NH 21-22.doc 1043.456 KB
32 ND SHCN Tuần 10, NH 21-22.doc 173.056 KB
33 ND SHCN Tuần 09, NH 21-22.doc 186.368 KB
34 ND SHCN Tuần 08, NH 21-22.doc 208.384 KB
35 ND SHCN Tuần 07, NH 21-22.doc 294.4 KB
36 ND SHCN Tuần 06, NH 21-22.doc 194.56 KB
37 ND SHCN Tuần 05, NH 21-22.doc 155.648 KB