Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần

 

   Hàng tuần Phòng Công tác Chính trị-HSSV hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp nhận nội dung tại tủ đựng sổ lên lớp tại nhà C. Sau khi Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt với lớp, GVCN và Lớp ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và hoàn trả sổ vào tủ sau khi kết thúc buổi học.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Nội dung SHCN tuần 47 NH 20-21.doc 135.68 KB
2 Nội dung SHCN tuần 46 NH 20-21.doc 135.68 KB
3 Nội dung SHCN tuần 45 NH 20-21.doc 137.216 KB
4 Nội dung SHCN tuần 44 NH 20-21.doc 134.656 KB
5 Nội dung SHCN tuần 43 NH 20-21.doc 137.216 KB
6 Nội dung SHCN tuần 42 NH 20-21.doc 171.52 KB
7 Nội dung SHCN tuần 41 NH 20-21.doc 178.688 KB
8 Nội dung SHCN tuần 40 NH 20-21.doc 180.224 KB
9 Nội dung SHCN tuần 39 NH 20-21.doc 141.312 KB
10 Nội dung SHCN tuần 38 NH 20-21.doc 142.336 KB
11 Nội dung SHCN tuần 37 NH 20-21.doc 152.064 KB
12 Nội dung SHCN tuần 36 NH 20-21.doc 230.912 KB
13 Nội dung SHCN tuần 35 NH 20-21.doc 231.936 KB
14 Nội dung SHCN tuần 34 NH 20-21.doc 228.352 KB
15 Nội dung SHCN tuần 33 NH 20-21.doc 164.864 KB
16 Nội dung SHCN tuần 32 NH 20-21.doc 166.912 KB
17 Nội dung SHCN tuần 31 NH 20-21.doc 178.688 KB
18 Nội dung SHCN tuần 30 NH 20-21.doc 189.952 KB
19 Nội dung SHCN tuần 29 NH 20-21.doc 196.608 KB
20 Nội dung SHCN tuần 28 NH 20-21.doc 165.376 KB
21 Nội dung SHCN tuần 27 NH 20-21.doc 144.896 KB
22 Nội dung SHCN tuần 22 NH 20-21.doc 141.824 KB
23 Nội dung SHCN tuần 21 NH 20-21.doc 169.984 KB
24 Nội dung SHCN tuần 20 NH 20-21.doc 162.304 KB
25 Nội dung SHCN tuần 19 NH 20-21.doc 152.064 KB
26 Nội dung SHCN tuần 18 NH 20-21.doc 147.968 KB
27 Nội dung SHCN tuần 17 NH 20-21.doc 148.992 KB
28 Nội dung SHCN tuần 16 NH 20-21.doc 141.312 KB
29 Nội dung SHCN tuần 15 NH 20-21.doc 134.144 KB
30 Nội dung SHCN tuần 14 NH 20-21.doc 150.528 KB
31 Nội dung SHCN tuần 13 NH 20-21.doc 285.696 KB
32 Nội dung SHCN tuần 12 NH 20-21.doc 156.672 KB
33 Nội dung SHCN tuần 11 NH 20-21.doc 361.984 KB
34 Nội dung SHCN tuần 10 NH 20-21.doc 145.408 KB
35 Nội dung SHCN tuần 09 NH 20-21.doc 166.4 KB
36 Nội dung SHCN tuần 08 NH 20-21 (Có cập nhật).doc 194.56 KB
37 Nội dung SHCN tuần 07 NH 20-21.doc 230.4 KB
38 Nội dung SHCN tuần 06 NH 20-21.doc 212.48 KB
39 Nội dung SHCN tuần 05 NH 20-21.doc 204.288 KB
40 Nội dung SHCN tuần 04 NH 20-21.doc 192.512 KB
41 Nội dung SHCN tuần 03 NH 20-21.doc 127.488 KB
42 Nội dung SHCN tuần 02 NH 20-21.doc 125.44 KB
43 Nội dung SHCN tuần 01 NH 20-21.doc 128 KB