Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ Khóa 2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nộp bổ sung hồ sơ HSSV khoá 2018

(Bậc Cao đẳng các ngành, Cao đẳng các nghề và Trung cấp)

 

                  Kính gửi:   - Phòng, Khoa, Bộ môn

                                      - Giáo viên chủ nhiệm

                                      - Lớp HSSV khoá 2018

 

Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo HSSV nộp bổ sung hồ sơ nhập học như sau:

- Tất cả HSSV bậc Cao đẳng các ngành, Cao đẳng các nghề và Trung cấp khoá 2018: nộp bổ sung 01 bản photocopy có chứng thực sao y bản chính “BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” (bằng tốt nghiệp cấp 3).

- Giáo viên chủ  nhiệm và Lớp trưởng thông báo cho HSSV chuẩn bị, tổ chức thu và lập danh sách (theo mẫu) nộp về Thầy Trần Quốc Triểu, tại Phòng Công tác Chính trị-HSSV (lầu 5 khu nhà F) từ ngày 09/9/2019 đến hết ngày 20/9/2019.

* Lưu ý: HSSV chỉ nộp bản photocopy có chứng thực sao y bản chính (không nộp bản chính).

Những trường hợp HSSV không nộp theo quy định, Phòng Công tác Chính trị-HSSV lập danh sách báo cáo Giám hiệu để xử lý.

Đề nghị Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm thông báo lớp thực hiện đúng thời gian qui định.

                                                                                  PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Mẫu danh sách 113.152 KB