Thông báo nhập dữ liệu thông tin cá nhân (lý lịch) sinh viên khóa 2021

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

     PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HSSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v nhập dữ liệu thông tin cá nhân (lý lịch) sinh viên khóa 2021

(Áp dụng cho sinh viên Khối CĐ2021, CĐN2021)

 

                 Kính gửi: - Phòng, Khoa, Bộ môn

                                        - Giáo viên chủ nhiệm

                                        - Lớp Sinh viên khoá 2021

 

Phòng Công tác Chính trị - HSSV thông báo đến Sinh viên khóa 2021 (Khối CĐ2021, CĐN2021) nhập dữ liệu thông tin cá nhân như sau:

1/ Phương thức nhập liệu:

- Tất cả Sinh viên khoá 2021 nhập dữ liệu thông tin cá nhân (lý lịch) bằng phương thức trực tuyến (online). Sinh viên đăng nhập Portal để thực hiện việc nhập dữ liệu.

2/ Tiến độ thực hiện:

- Sinh viên nhập dữ liệu từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 05/12/2021.

- Sau thời gian trên hệ thống nhập liệu sẽ khóa, Phòng Công tác Chính trị - HSSV lập danh sách Sinh viên chưa nhập liệu để xử lý theo qui định.

Đề nghị Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm thông báo, hỗ trợ các lớp sinh viên thực hiện đầy đủ, đúng thời gian qui định./.

            Trân trọng.

                                                                              PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HSSV