Thông báo cấp email có dạng MSSV@caothang.edu.vn cho Sinh viên Khóa 2020-2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

          Về việc cấp email có dạng MSSV@caothang.edu.vn cho Sinh viên
Khóa 2020-2023

Nhằm tạo sự thống nhất trong công tác đào tạo và quản lý, phục vụ việc học tập và rèn luyện của Sinh viên, nhà trường đã cấp tài khoản email có dạng MSSV@caothang.edu.vn (gọi tắt là email sinh viên) cho tất cả Sinh viên Khóa 2020-2023. Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo đến Sinh viên việc quản lý và sử dụng email sinh viên như sau:

1. Thông tin tài khoản email sinh viên:

Mỗi Sinh viên được cấp một tài khoản email có định dạng là:

  • Tên đăng nhập (Account): MSSV@caothang.edu.vn  (MSSV là mã số sinh viên)
  • Mật khẩu mặc định (Password): số chứng minh nhân dân/căn cước công dân

(Trong trường hợp không có thông tin về số CMND/CCCD của Sinh viên thì mật khẩu mặc định là Mã số sinh viên)

* Ví dụ: Sinh viên tên Nguyễn Văn A có Mã số sinh viên: 0301201001 và số chứng minh nhân dân: 025345678, Sinh viên vào trình duyệt web (Google Chrome, Firefox, Safari, Internet explorer…) truy cập trang Google Mail qua địa chỉ: https://gmail.com, thông tin đăng nhập email sinh viên là:

Tên đăng nhập: 0301201001@caothang.edu.vn

Mật khẩu mặc định: 025345678

2. Quy định sử dụng email sinh viên:

  • Sinh viên cần thay đổi mật khẩu mặc định để đảm bảo an toàn tài khoản.
  • Sinh viên cần có trách nhiệm về các nội dung thư điện tử của mình.
  • Email sinh viên được sử dụng để liên hệ với với Giảng viên, các đơn vị trong nhà trường; đăng ký vào các hệ thống phục vụ việc học tập, rèn luyện của Sinh viên...
  • Trong quá trình sử dụng, nếu Sinh viên quên mật khẩu (Password) hoặc gặp khó khăn vui lòng điền vào mẫu đơn theo địa chỉ: http://bit.ly/ckc-QuenMatKhauMail

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV