Thông báo bổ sung hồ sơ Sinh viên khóa 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v nộp bổ sung hồ sơ Sinh viên khoá 2019

(Bậc Cao đẳng các ngành, Cao đẳng các nghề)

 

                  Kính gửi:   - Phòng, Khoa, Bộ môn

                                      - Giáo viên chủ nhiệm

                                      - Lớp Sinh viên khoá 2019

 

Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo Sinh viên khóa 2019 nộp bổ sung hồ sơ nhập học như sau:

- Tất cả Sinh viên bậc Cao đẳng các ngành, Cao đẳng các nghề khoá 2019 nộp bổ sung 01 bản photocopy có chứng thực sao y bản chính “BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” (bằng tốt nghiệp cấp 3).

- Giáo viên chủ nhiệm và Lớp trưởng thông báo cho Sinh viên chuẩn bị, tổ chức thu và lập danh sách (theo mẫu) nộp về Thầy Trần Quốc Triểu, tại Phòng Công tác Chính trị-HSSV (lầu 5 khu nhà F) từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 20/10/2020.

* Lưu ý: Sinh viên chỉ nộp bản photocopy có chứng thực sao y bản chính (không nộp bản chính).

- Những trường hợp Sinh viên không nộp theo quy định, Phòng Công tác Chính trị-HSSV lập danh sách báo cáo Giám hiệu để xử lý.

Đề nghị Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm thông báo các lớp thực hiện đúng thời gian qui định.

            PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Mẫu danh sách 113.664 KB