Kế hoạch HSSV nhận xét giảng viên qua tiết giảng HK2 - Năm học 2020-2021

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  23  tháng 04 năm 2021

                                

THÔNG BÁO

Kế hoạch HSSV nhận xét giảng viên qua tiết giảng

HK2 - Năm học 2020-2021

 

Kính gửi:  - Khoa, Bộ môn

                  - Giáo viên chủ nhiệm

                   - Các lớp HSSV

 

Thực hiện chỉ đạo của Giám hiệu về việc lấy ý kiến của HSSV nhận xét Giảng viên qua tiết giảng sau mỗi học kỳ trên phần mềm máy tính. Phòng Công tác Chính trị-HSSV xếp thời gian biểu các lớp học buổi sáng nhận xét vào buổi chiều và ngược lại (thời gian cụ thể kèm theo).

  • Đề nghị các Khoa, Bộ môn hỗ trợ thông tin đến GVCN, GVBM
  • Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt các lớp thực hiện kế hoạch
  • Đề nghị Khoa Công nghệ Thông tin cho sử dụng phòng máy tính F7.2 và hỗ trợ cài đặt phần mềm nhận xét để HSSV nhận xét theo thời gian sau (tuần 38):

TT

Khối

Thời gian

1

CĐ 2019

Sáng: 7h00-10h30; Chiều: 12h30-15h30, ngày 18/05/2021 (Thứ Ba)

2

CĐ 2020

Sáng: 7h00-10h30; Chiều: 12h30-15h30, ngày 19/05/2021 (Thứ Tư)

3

CĐN 2019

Sáng: 7h00-10h30; Chiều: 12h30-15h30, ngày 20/05/2021 (Thứ Năm)

4

CĐN 2020

Sáng: 7h00-10h30; Chiều: 12h30-15h30, ngày 21/05/2021 (Thứ Sáu)

  • Phân công đ/c Lớp trưởng thông báo tất cả HSSV đến nhận xét đúng thời gian, địa điểm và điểm danh HSSV lớp theo hướng dẫn tại phòng máy. Các trường hợp HSSV không thực hiện đúng kế hoạch, Lớp trưởng báo cáo Giáo viên chủ nhiệm và Phòng Công tác Chính trị-HSSV xử lý kỷ luật theo quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

  • - Giám hiệu (để báo cáo),
  • - Khoa CNTT, Các Khoa, Bộ môn (phối hợp),
  • - Các lớp HSSV (để thực hiện),
  • - Lưu P.CTCT-HSSV.

PHÒNG CTCT-HSSV

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trương Quang Trung