Kế Hoạch HSSV Nhận Xét Giảng Viên Qua Tiết Giảng HK1 NH 2018-2019

 Thực hiện chỉ đạo của Giám hiệu về việc lấy ý kiến của HSSV nhận xét Giảng viên qua tiết giảng sau mỗi học kỳ trên phần mềm máy tính. Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo kế hoạch HSSV nhận xét giảng viên học kỳ 1, năm học 2018-2019 (kế hoạch kèm theo)

     Phân công đ/c Lớp trưởng thông báo tất cả HSSV đến nhận xét đúng thời gian, địa điểm và nghiêm túc theo quy trình được hướng dẫn tại phòng máy

     Các trường hợp HSSV không thực hiện đúng kế hoạch, Lớp trưởng lập danh sách báo cáo Giáo viên chủ nhiệm và Phòng Công tác Chính trị-HSSV xử lý theo quy định.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Kế hoạch HSSV nhận xét GV qua tiết giảng HK1, NH 2018-2019 285.518 KB