Quy định phân chuyên ngành

Quy định phân chuyên ngành đối với ngành đào tạo trình độ cao đẳng có nhiều chuyên ngành.