Quy định học kỳ phụ

 

Học kỳ phụ là học kỳ HSSV học trả nợ những học phần không đạt yêu cầu ở các học kỳ chính (điểm học phần < 5.0). Có 4 hình thức học kỳ phụ dành cho HSSV học trả nợ như sau:

1. Học ghép: HSSV học môn nợ cùng với một lớp khác, khóa sau (theo thời khóa biểu học kỳ I hoặc học kỳ II của năm học). Cách đăng ký: HSSV theo dõi Lịch đào tạo của trường trước đầu mỗi học kỳ của các khóa học để biết thời điểm có thông báo về học ghép. Qua thông báo HSSV biết cách đăng ký và thời hạn đăng ký học ghép. Thông báo về học ghép có tại các Khoa, Bộ môn, và website Phòng Đào tạo, địa chỉ: http://daotao.caothang.edu.vn 

2. Học vào thứ 7 và chủ nhật (T7-CN): HSSV học trả nợ theo các lớp chỉ học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần song song với học kỳ chính của năm học. Những lớp này dành cho những học phần HSSV không thể học ghép vì không có lớp trong hoc kỳ chính hoặc không học ghép được vì lớp chính quá đông. Cách đăng ký: HSSV theo dõi Lịch đào tạo của trường trước đầu mỗi học kỳ của các khóa học để biết thời điểm có thông báo về lớp học thứ 7, chủ nhật. Qua thông báo HSSV biết cách đăng ký, và thời hạn đăng ký học các lớp này. HSSV tìm đọc thông báo tại Khoa, Bộ môn, website Phòng Đào tạo, địa chỉ: http://daotao.caothang.edu.vn

3. Học kỳ phụ hè: HSSV học môn nợ theo lớp mở riêng vào tất cả các ngày của tuần trong thời Gian hè. Cách đăng ký: HSSV theo dõi Lịch đào tạo của trường để biết thời điểm tìm đọc thông báo về học kỳ hè tại website phòng Đào tạo, địa chỉ: http://daotao.caothang.edu.vn, HSSV đọc kỹ thông báo để biết cách đăng ký và thời hạn đăng ký lớp học kỳ hè.

4. Học kỳ phụ cuối khóa: Những lớp này dành riêng cho HSSV trình độ Cao đẳng năm cuối, ngay sau khi kết thúc kỳ thực tập tốt nghiệp cuối khóa học. Cách đăng ký: HSSV Cao đẳng năm cuối theo dõi thông báo để biết cách đăng ký và thời hạn đăng ký các lớp học trả nợ cuối của khóa học tại Lịch đào tạo năm học của trường. Thông báo có tại website phòng Đào tạo, địa chỉ: http://daotao.caothang.edu.vn

Lưu ý: Để có thể biết cách đăng ký và đăng ký đúng thời hạn, HSSV nhất thiết phải:

  1. Biết cách sử dụng Lịch đào tạo năm học của trường.
  2. Biết chương trình, kế hoạch đào tạo ngành, khóa bản thân theo học, và khóa, ngành học có liên quan.
  3. Biết thời gian có các thông báo về học kỳ phụ, phải đọc và thực hiện đúng hướng dẫn đăng ký và thời hạn đăng ký thông báo đã qui định.