Thông báo kế hoạch nhận xét giảng viên HK2 NH2014-2015 khối Cao đẳng 2014

     Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo kế hoạch nhận xét giảng viên HK2-NH 2014-2015 khối Cao đẳng 2014 (kế hoạch chi tiết kèm theo). 

     Đề nghị các Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ thông báo, đôn đốc các lớp thực hiện đánh giá đúng thời gian.

    Phân công đ/c Lớp trưởng thông báo HSSV có tên trong danh sách nhận xét đúng thời gian, địa điểm và nghiêm túc nhận xét theo quy trình được hướng dẫn tại phòng máy. Trường hợp HSSV không thực hiện đúng kế hoạch, Lớp trưởng lập danh sách báo cáo Giáo viên chủ nhiệm và Phòng Công tác Chính trị-HSSV xử lý kỷ luật theo quy định

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thông báo nhận xét giảng viên HK2 NH 2014-2015 khối CD2014 439.124 KB