Thống kê sỉ số HSSV

Thống kê sỉ số HSSV

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Sỉ số HSSV tháng 09-2017.xls 48.64 KB
2 Sỉ số HSSV tháng 08-2017.xls 47.104 KB
3 Sỉ số HSSV tháng 5-2017.xls 48.128 KB
4 Sỉ số HSSV tháng 4-2017.xls 48.128 KB
5 Sỉ số HSSV tháng 3-2017.xls 48.128 KB
6 Sỉ số HSSV tháng 2-2017.xls 47.616 KB
7 Sỉ số HSSV tháng 1-2017.xls 47.616 KB
8 Sỉ số HSSV tháng 12-2016.xls 47.616 KB
9 Sỉ số HSSV tháng 11-2016.xls 53.76 KB
10 Sỉ số HSSV tháng 10-2016.xls 47.616 KB
11 Sỉ số HSSV tháng 9-2016.xls 46.08 KB
12 Sỉ số HSSV tháng 8-2016.xls 39.424 KB
13 Sỉ số HSSV tháng 6-2016.xls 52.736 KB
14 Sỉ số HSSV tháng 5-2016.xls 51.712 KB
15 Sỉ số HSSV tháng 4-2016.xls 37.888 KB
16 Sỉ số HSSV tháng 3-2016.xls 40.448 KB
17 Sỉ số HSSV tháng 2-2016.xls 44.032 KB
18 Sỉ số HSSV tháng 1-2016.xls 49.664 KB
19 Sỉ số HSSV tháng 12-2015.xls 49.664 KB
20 Sỉ số HSSV tháng 11-2015.xls 49.152 KB
21 Sỉ số HSSV tháng 10-2015.xls 44.032 KB
22 Sĩ số HSSV tháng 9-2015.xls 45.056 KB
23 Sỉ số HSSV tháng 6-2015 43.008 KB
24 Sỉ số HSSV tháng 5-2015 43.008 KB
25 Sỉ số HSSV tháng 3-2015 43.52 KB
26 Sỉ số HSSV tháng 2-2015 43.52 KB
27 Sỉ số HSSV tháng 1-2015 43.52 KB
28 Sỉ số HSSV tháng 12-2014 43.52 KB
29 Sỉ số HSSV tháng 11-2014 41.472 KB
30 Sỉ số HSSV tháng 10-2014 44.032 KB
31 Sỉ số HSSV tháng 9-2014 40.448 KB
32 Sỉ số HSSV tháng 5-2014 41.984 KB
33 Sỉ số HSSV tháng 4-2014 50.688 KB
34 Sỉ số HSSV tháng 3-2014 50.176 KB
35 Sỉ số HSSV tháng 2-2014 50.176 KB
36 Sỉ số HSSV tháng 1-2014 50.176 KB

    Các Tin Khác: