Thời gian học tập

1/ Đối với các lớp học thuyết:

          Buổi sáng: từ 07h00 đến 12h00

TT

TIẾT HỌC

THỜI GIAN

1

Tiết 1

07h00 – 07h45

2

Tiết 2

07h50 – 08h35

3

Tiết 3

08h40 – 09h25

4

Giải lao 10 phút

5

Tiết 4

09h35 – 10h20

6

Tiết 5

10h25 – 11h10

7

Tiết 6

11h15 – 12h00

          Buổi chiều: từ 12h30 đến 17h30

TT

TIẾT HỌC

THỜI GIAN

1

Tiết 1

12h30 – 13h15

2

Tiết 2

13h20 – 14h05

3

Tiết 3

14h10 – 14h55

4

Giải lao 10 phút

5

Tiết 4

15h05 – 15h50

6

Tiết 5

15h55 – 16h40

7

Tiết 6

16h45 – 17h30

2/ Đối với các lớp học thực hành:

         Buổi sáng:            từ 07h00 đến 11h30

        Buổi chiều:           từ 12h30 đến 17h00