Quy chế đào tạo

Nội dung quy chế gồm 5 chương:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Tổ chức đào tạo

Chương III: Kiểm tra và thi học phần

Chương IV: Thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Chương V: Xử lý vi phạm.