Quy định về công tác HSSV

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quyền và nghĩa vụ của HSSV

Chương III: Hệ thống tổ chức, quản lý thực hiện

Chương IV: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật

Chương V: Điều khoản thi hành

Phụ lục các nội dung vi phạm kèm theo.