Quy chế đào tạo

Nội dung quy chế gồm 5 chương:

     Chương I: Những quy định chung

     Chương II: Tổ chức đào tạo

     Chương III: Kiểm tra và thi học phần

     Chương IV: Thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

     Chương V: Xử lý vi phạm.