Danh sách Ban liên lạc Cựu học sinh Cao Thắng

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH CAO THẮNG

 

TT

Họ và tên

Khóa học

Chức vụ

Điện thoại

1

Ông NGUYỄN TẤN Á

1956-1964

Ủy viên

 

2

Ông HOÀNG ĐÔN BẢNH

1967-1969

Ủy viên

 

3

Ông PHẠM XUÂN BÌNH

1970-1073

Trưởng ban

 

4

Bà TRẦN THỊ ANH ĐÀO

1977-1980

Ủy viên

 

5

Ông TRẦN TẤN DŨNG

1972-1977

Ủy viên

 

6

Ông LÊ PHỤNG HÀO

 

Ủy viên

 

7

Ông LÊ HIỆP

1962-1969

Ủy viên

 

8

Ông NGUYỄN THANH HIỆP

2002-2004

Ủy viên

 

9

Ông TRẦN VĂN HUỆ

 

Ủy viên

 

10

Ông HÀ DUY HƯNG

1977-1980

Ủy viên

 

11

Ông LÝ VĂN KHÁNH

1966-1969

Ủy viên

 

12

Bà LÊ TÚ LỆ

1977-1980

Ủy viên

 

13

Ông VÕ TUẤN LĨNH

1971-1973

Phó ban

 

14

Bà CHÂU BẠCH LOAN

1976-1979

Ủy viên

 

15

Bà LÊ THỊ HỒNG LOAN

1992-1995

Ủy viên

 

16

Ông PHẠM PHƯƠNG NAM

1979-1982

Ủy viên

 

17

Ông HỒ TRỌNG NGHĨA

 

Ủy viên

 

18

Ông NGUYỄN THANH NHÃ

1982-1985

Ủy viên

 

19

Ông LÊ THÀNH NHÂN

 

Ủy viên

 

20

Ông NGUYỄN VĂN SĨ

1998-2001

Ủy viên

 

21

Ông LÊ HƯƠNG SƠN

1976-1979

Phó ban

 

22

Ông HOÀNG ĐÔN NHẬT TÂN

1966-1969

Phó ban

 

23

Ông NGUYỄN PHÙNG TẤN

 

Ủy viên

 

24

Ông NGUYỄN MINH THÀNH

1998-2001

Ủy viên

 

25

Ông VÕ TRÍ THIÊNG

 

Ủy viên

 

26

Bà NGUYỄN THỊ ANH THƯ

2007-2010

Ủy viên

 

27

Ông TRẦN THIỆN TỨ

1954-1960

Ủy viên

 

28

Ông LÊ HIẾU ĐỂ

2005-2008

Phó ban TT