Nhân sự Phòng Công tác Chính trị-HSSV

     Nhân sự Phòng Công tác Chính trị-HSSV và nhiệm vụ từng Cán bộ

TT HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ CHỨC VỤ EMAIL LIÊN HỆ
1 Trương Quang Trung Trưởng Phòng

...

2 Nguyễn Hữu Dũng Nhân viên huudung.caothang@gmail.com
3 Lê Hiếu Để Nhân viên lehieude@caothang.edu.vn
4 Cao Thanh Hảo Nhân viên caothanhhao@caothang.edu.vn
5 Tống Thành Hậu Nhân viên tongthanhhau@caothang.edu.vn
6 Nguyễn Thanh Hiệp Phó Trưởng Phòng nguyenthanhhiep@caothang.edu.vn
7 Trần Khải Minh Nhân viên trankhaiminh@caothang.edu.vn
8 Nguyễn Văn Sĩ Nhân viên nguyenvansi@caothang.edu.vn
9 Trần Quốc Triểu Nhân viên tranquoctrieu@caothang.edu.vn
10 Hồ Thanh Bảo Nhân viên hothanhbao@caothang.edu.vn