Nhân sự Phòng Công tác Chính trị-HSSV

     Nhân sự Phòng Công tác Chính trị-HSSV và nhiệm vụ từng Cán bộ

TT HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Trương Quang Trung Trưởng phòng

..............................................

2 Nguyễn Hữu Dũng Nhân viên  
3 Lê Hiếu Để Nhân viên  
4 Cao Thanh Hảo Nhân viên  
5 Tống Thành Hậu Nhân viên  
6 Nguyễn Thanh Hiệp Nhân viên  
7 Trần Khải Minh Nhân viên  
8 Nguyễn Văn Sĩ Nhân viên  
9 Trần Quốc Triểu Nhân viên