Công tác giáo viên chủ nhiệm

          Để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm và thống nhất trong toàn trường, Quý Thầy cô giáo viên chủ nhiệm xem hướng dẫn về công tác chủ nhiệm và các biểu mẫu, sổ sách cần phải quản lý (sổ tay HSSV và văn bản nghiệp vụ của giảng viên).

           Khi có quyết định giao công tác, Giáo viên chủ nhiệm tiến hành nhận bàn giao và bắt đầu quản lý lớp từ Phòng Công tác Chính trị-HSSV đối với lớp HSSV năm thứ I, từ Giáo viên chủ nhiệm thời gian trước đối với lớp HSSV năm thứ II và thứ III. Nội dung cần theo dõi: Sổ lên lớp hằng ngày, lịch học tập của lớp, thông tin lý lịch trích ngang của HSSV, đánh giá kết quả rèn luyện.v.v...

          Hàng tuần Phòng Công tác Chính trị-HSSV hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp nhận nội dung tại tủ đựng sổ lên lớp tại nhà C. Sau khi Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt với lớp, GVCN và Lớp ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và hoàn tả sổ vào tủ sau khi kết thúc buổi học.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Nội dung SHCN tuần 41 NH 18-19.doc 142.336 KB
2 Nội dung SHCN tuần 40 NH 18-19.doc 155.136 KB
3 Nội dung SHCN tuần 39 NH 18-19.doc 147.968 KB
4 Nội dung SHCN tuần 38 NH 18-19.doc 133.12 KB
5 Nội dung SHCN tuần 37 NH 18-19.doc 195.584 KB
6 Nội dung SHCN tuần 36 NH 18-19.doc 387.072 KB
7 Nội dung SHCN tuần 35 NH 18-19.doc 393.216 KB
8 Nội dung SHCN tuần 34 NH 18-19.doc 338.944 KB
9 Thong bao ke hoach nhan xet giang vien HSSV.doc 184.32 KB
10 Nội dung SHCN tuần 33 NH 18-19.doc 150.016 KB
11 Nội dung SHCN tuần 32 NH 18-19.doc 237.056 KB
12 Nội dung SHCN tuần 31 NH 18-19.doc 250.368 KB
13 Nội dung SHCN tuần 30 NH 18-19.doc 269.312 KB
14 Nội dung SHCN tuần 29 NH 18-19.doc 284.16 KB
15 Nội dung SHCN tuần 28 NH 18-19.doc 167.424 KB
16 Nội dung SHCN tuần 27 NH 18-19.doc 164.864 KB
17 Nội dung SHCN tuần 26 NH 18-19.doc 154.624 KB
18 Nội dung SHCN tuần 25 NH 18-19.doc 177.664 KB
19 Nội dung SHCN tuần 21 NH 18-19.doc 129.536 KB
20 Nội dung SHCN tuần 20 NH 18-19.doc 129.024 KB
21 Nội dung SHCN tuần 19 NH 18-19.doc 164.352 KB
22 Ke hoạch to chuc Chien dich Xuan tinh nguyen 2019.docx 35.467 KB
23 Nội dung SHCN tuần 18 NH 18-19.doc 246.272 KB
24 Nội dung SHCN tuần 17 NH 18-19.doc 153.088 KB
25 Nội dung SHCN tuần 16 NH 18-19.doc 157.184 KB
26 Nội dung SHCN tuần 15 NH 18-19.doc 218.624 KB
27 Ke hoach HSSV nhan xet GV qua tiet giang HK1 17-18.pdf 285.518 KB
28 Nội dung SHCN tuần 14 NH 18-19.doc 225.28 KB
29 Nội dung SHCN tuần 13 NH 18-19.doc 173.568 KB
30 Nội dung SHCN tuần 12 NH 18-19.doc 172.032 KB
31 Nội dung SHCN tuần 10 NH 18-19.doc 506.368 KB
32 Nội dung SHCN tuần 09 NH 18-19.doc 160.256 KB
33 Nội dung SHCN tuần 08 NH 18-19.doc 351.232 KB
34 Nội dung SHCN tuần 07 NH 18-19.doc 171.52 KB
35 Nội dung SHCN tuần 06 NH 18-19.doc 188.928 KB
36 Nội dung SHCN tuần 05 NH 18-19.doc 162.816 KB
37 Nội dung SHCN tuần 04 NH 18-19.doc 157.184 KB
38 Nội dung SHCN tuần 03 NH 18-19.doc 159.744 KB
39 Nội dung SHCN tuần 02 NH 18-19.doc 158.208 KB
40 Nội dung SHCN tuần 01 NH 18-19.doc 153.6 KB
41 Biên bản sinh hoạt GVCN 36.786 KB