Công tác giáo viên chủ nhiệm

          Để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm và thống nhất trong toàn trường, Quý Thầy cô giáo viên chủ nhiệm xem hướng dẫn về công tác chủ nhiệm và các biểu mẫu, sổ sách cần phải quản lý (sổ tay HSSV và văn bản nghiệp vụ của giảng viên).

           Khi có quyết định giao công tác, Giáo viên chủ nhiệm tiến hành nhận bàn giao và bắt đầu quản lý lớp từ Phòng Công tác Chính trị-HSSV đối với lớp HSSV năm thứ I, từ Giáo viên chủ nhiệm thời gian trước đối với lớp HSSV năm thứ II và thứ III. Nội dung cần theo dõi: Sổ lên lớp hằng ngày, lịch học tập của lớp, thông tin lý lịch trích ngang của HSSV, đánh giá kết quả rèn luyện.v.v...

          Hàng tuần Phòng Công tác Chính trị-HSSV hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp nhận nội dung tại tủ đựng sổ lên lớp tại nhà C. Sau khi Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt với lớp, GVCN và Lớp ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và hoàn tả sổ vào tủ sau khi kết thúc buổi học.