Công tác giáo viên chủ nhiệm

          Để thực hiện tốt công tác chủ nhiệm và thống nhất trong toàn trường, Quý Thầy cô giáo viên chủ nhiệm xem hướng dẫn về công tác chủ nhiệm và các biểu mẫu, sổ sách cần phải quản lý (sổ tay HSSV và văn bản nghiệp vụ của giảng viên).

           Khi có quyết định giao công tác, Giáo viên chủ nhiệm tiến hành nhận bàn giao và bắt đầu quản lý lớp từ Phòng Công tác Chính trị-HSSV đối với lớp HSSV năm thứ I, từ Giáo viên chủ nhiệm thời gian trước đối với lớp HSSV năm thứ II và thứ III. Nội dung cần theo dõi: Sổ lên lớp hằng ngày, lịch học tập của lớp, thông tin lý lịch trích ngang của HSSV, đánh giá kết quả rèn luyện.v.v...

          Hàng tuần Phòng Công tác Chính trị-HSSV hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp nhận nội dung tại tủ đựng sổ lên lớp tại nhà C. Sau khi Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt với lớp, GVCN và Lớp ghi chép đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và hoàn tả sổ vào tủ sau khi kết thúc buổi học.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Nội dung SHCN tuần 20 NH 18-19.doc 129.024 KB
2 Nội dung SHCN tuần 19 NH 18-19.doc 164.352 KB
3 Ke hoạch to chuc Chien dich Xuan tinh nguyen 2019.docx 35.467 KB
4 Nội dung SHCN tuần 18 NH 18-19.doc 246.272 KB
5 Nội dung SHCN tuần 17 NH 18-19.doc 153.088 KB
6 Nội dung SHCN tuần 16 NH 18-19.doc 157.184 KB
7 Nội dung SHCN tuần 15 NH 18-19.doc 218.624 KB
8 Ke hoach HSSV nhan xet GV qua tiet giang HK1 17-18.pdf 285.518 KB
9 Nội dung SHCN tuần 14 NH 18-19.doc 225.28 KB
10 Nội dung SHCN tuần 13 NH 18-19.doc 173.568 KB
11 Nội dung SHCN tuần 12 NH 18-19.doc 172.032 KB
12 Nội dung SHCN tuần 10 NH 18-19.doc 506.368 KB
13 Nội dung SHCN tuần 09 NH 18-19.doc 160.256 KB
14 Nội dung SHCN tuần 08 NH 18-19.doc 351.232 KB
15 Nội dung SHCN tuần 07 NH 18-19.doc 171.52 KB
16 Nội dung SHCN tuần 06 NH 18-19.doc 188.928 KB
17 Nội dung SHCN tuần 05 NH 18-19.doc 162.816 KB
18 Nội dung SHCN tuần 04 NH 18-19.doc 157.184 KB
19 Nội dung SHCN tuần 03 NH 18-19.doc 159.744 KB
20 Nội dung SHCN tuần 02 NH 18-19.doc 158.208 KB
21 Nội dung SHCN tuần 01 NH 18-19.doc 153.6 KB
22 Nội dung SHCN tuần 48 NH 17-18.doc 134.144 KB
23 Nội dung SHCN tuần 47 NH 17-18.doc 134.656 KB
24 Nội dung SHCN tuần 46 NH 17-18.doc 132.608 KB
25 Nội dung SHCN tuần 45 NH 17-18.doc 132.608 KB
26 Nội dung SHCN tuần 44 NH 17-18.doc 115.712 KB
27 Nội dung SHCN tuần 43 NH 17-18.doc 115.712 KB
28 Nội dung SHCN tuần 42 NH 17-18.doc 125.952 KB
29 Nội dung SHCN tuần 41 NH 17-18.doc 135.168 KB
30 Nội dung SHCN tuần 40 NH 17-18.doc 132.608 KB
31 Nội dung SHCN tuần 39 NH 17-18.doc 105.984 KB
32 Thông báo Kế hoạch nhận xét Giảng viên của HSSV HKII_NH17-18_Tuần 38.pdf 262.039 KB
33 Nội dung SHCN tuần 38 NH 17-18.doc 137.216 KB
34 Thông báo Kế hoạch nhận xét Giảng viên của HSSV HKII_NH17-18.pdf 315.401 KB
35 Nội dung SHCN tuần 37 NH 17-18.doc 155.136 KB
36 Nội dung SHCN tuần 36 NH 17-18.doc 181.76 KB
37 Nội dung SHCN tuần 35 NH 17-18.doc 197.12 KB
38 Nội dung SHCN tuần 34 NH 17-18.doc 129.536 KB
39 Nội dung SHCN tuần 32 NH 17-18.doc 120.32 KB
40 Nội dung SHCN tuần 31 NH 17-18.doc 128.512 KB
41 Nội dung SHCN tuần 30 NH 17-18.doc 130.048 KB
42 Nội dung SHCN tuần 29 NH 17-18.doc 142.848 KB
43 Nội dung SHCN tuần 28 NH 17-18.doc 115.2 KB
44 Nội dung SHCN tuần 27 NH 17-18.doc 143.872 KB
45 Nội dung SHCN tuần 26 NH 17-18.doc 150.528 KB
46 Nội dung SHCN tuần 22 NH 17-18.doc 138.752 KB
47 Nội dung SHCN tuần 21 NH 17-18.doc 110.592 KB
48 Nội dung SHCN tuần 20 NH 17-18.doc 111.104 KB
49 Nội dung SHCN tuần 19 NH 17-18.doc 108.032 KB
50 Nội dung SHCN tuần 18 NH 17-18.doc 97.792 KB
51 Nội dung SHCN tuần 17 NH 17-18.doc 99.84 KB
52 Thong bao ke hoach nhan xet giang vien HSSV.pdf 164.184 KB
53 Nội dung SHCN tuần 16 NH 17-18.doc 115.2 KB
54 Nội dung SHCN tuần 15 NH 17-18.doc 130.56 KB
55 Nội dung SHCN tuần 14 NH 17-18.doc 146.432 KB
56 Nội dung SHCN tuần 13 NH 17-18.doc 137.728 KB
57 Nội dung SHCN tuần 12 NH 17-18.doc 143.872 KB
58 Nội dung SHCN tuần 11 NH 17-18.doc 493.568 KB
59 Nội dung SHCN tuần 10 NH 17-18.doc 128.512 KB
60 Nội dung SHCN tuần 09 NH 17-18.doc 137.728 KB
61 Nội dung SHCN tuần 08 NH 17-18.doc 155.648 KB
62 Nội dung SHCN tuần 07 NH 17-18.doc 148.992 KB
63 Nội dung SHCN tuần 05 NH 17-18.doc 126.976 KB
64 Nội dung SHCN tuần 06 NH 17-18.doc 130.56 KB
65 Nội dung SHCN tuần 04 NH 17-18.doc 147.968 KB
66 Nội dung SHCN tuần 03 NH 17-18.doc 155.648 KB
67 Danh sách GVCN HK1 NH 2017-2018.xls 65.024 KB
68 Nội dung SHCN tuần 02 NH 17-18.doc 164.864 KB
69 Nội dung SHCN tuần 01 NH 17-18.doc 153.088 KB
70 Biên bản sinh hoạt GVCN 36.786 KB