Công tác giáo viên chủ nhiệm

          Để thực hiện tốt và thống nhất công tác chủ nhiệm trong toàn trường, nhà trường hướng dẫn tóm tắt về công tác Giáo viên chủ nhiệm và các biểu mẫu, sổ sách Giáo viên chủ nhiệm cần phải quản lý để thực hiện tốt nhiệm vụ.

          Khi có quyết định giao công tác, giáo viên chủ nhiệm tiến hành nhận bàn giao và bắt đầu quản lý lớp từ Phòng Công tác Chính trị-HSSV đối với lớp HSSV năm thứ I, từ giáo viên chủ nhiệm cũ đối với lớp HSSV năm thứ II và thứ III). Nội dung cần theo dõi: Sổ lên lớp hằng ngày, Lịch học tập của lớp, Lý lịch trích ngang của HSSV, Sổ đánh giá kết quả rèn luyện.

          Hàng tuần Phòng Công tác Chính trị-HSSV hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp nhận nội dung, sau khi Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt với lớp, Lớp trưởng nộp biên bản sinh hoạt lại cho giáo viên quản lý khóa học tại Phòng Công tác Chính trị-HSSV.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 45 NH 16-17.doc 121.856 KB
2 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 44 NH 16-17.doc 157.184 KB
3 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 43 NH 16-17.doc 109.568 KB
4 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 42 NH 16-17.doc 108.032 KB
5 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 41 NH 16-17.doc 120.32 KB
6 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 40 NH 16-17.doc 122.368 KB
7 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 39 NH 16-17.doc 97.792 KB
8 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 38 NH 16-17.doc 116.736 KB
9 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 37 NH 16-17.doc 112.64 KB
10 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 36 NH 16-17.doc 555.52 KB
11 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 35 NH 16-17.doc 290.304 KB
12 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 34 NH 16-17.doc 265.728 KB
13 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 33 NH 16-17.doc 172.032 KB
14 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 32 NH 16-17.doc 111.616 KB
15 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 31 NH 16-17.doc 139.264 KB
16 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 30 NH 16-17.doc 165.888 KB
17 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 29 NH 16-17.doc 151.04 KB
18 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 28 NH 16-17.doc 334.848 KB
19 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 27 NH 16-17.doc 110.08 KB
20 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 26 NH 16-17.doc 105.984 KB
21 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 25 NH 16-17.doc 139.776 KB
22 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 21 NH 16-17.doc 141.312 KB
23 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 20 NH 16-17.doc 514.048 KB
24 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 19 NH 16-17.doc 108.544 KB
25 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 18 NH 16-17.doc 133.12 KB
26 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 17 NH 16-17.doc 119.808 KB
27 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 16 NH 16-17.doc 153.088 KB
28 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 15 NH 16-17.doc 229.376 KB
29 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 14 NH 16-17.doc 83.968 KB
30 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 13 NH 16-17.doc 98.816 KB
31 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 12 NH 16-17.doc 190.464 KB
32 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 11 NH16-17.doc 397.824 KB
33 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 10 NH16-17.doc 190.464 KB
34 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 09 NH16-17.doc 177.152 KB
35 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 08 NH 16-17.doc 325.12 KB
36 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 07 NH 16-17.doc 120.832 KB
37 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 06 NH 16-17.doc 102.912 KB
38 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 05 NH 16-17.doc 115.712 KB
39 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 04 NH 16-17.doc 235.52 KB
40 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 03 NH 16-17.doc 204.288 KB
41 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 02 NH 16-17.doc 243.712 KB
42 Danh sách phân công GVCN HK1-NH 2016-2017.pdf 111.025 KB
43 Nội dung sinh hoạt chủ nhiệm tuần 01 NH 16-17.doc 142.848 KB
44 Biên bản sinh hoạt GVCN 36.786 KB