Công tác giáo viên chủ nhiệm

          Để thực hiện tốt và thống nhất công tác chủ nhiệm trong toàn trường, Giáo viên chủ nhiệm xem hướng dẫn về công tác chủ nhiệm và các biểu mẫu, sổ sách cần phải quản lý để thực hiện tốt nhiệm vụ (sổ tay HSSV và văn bản nghiệp vụ của giáo viên).

           Khi có quyết định giao công tác, Giáo viên chủ nhiệm tiến hành nhận bàn giao và bắt đầu quản lý lớp từ Phòng Công tác Chính trị-HSSV đối với lớp HSSV năm thứ I, từ Giáo viên chủ nhiệm cũ đối với lớp HSSV năm thứ II và thứ III). Nội dung cần theo dõi: Sổ lên lớp hằng ngày, Lịch học tập của lớp, Thông tin lý lịch trích ngang của HSSV, Đánh giá kết quả rèn luyện.v.v...

          Hàng tuần Phòng Công tác Chính trị-HSSV hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp nhận nội dung, sau khi Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt với lớp, Lớp trưởng nộp biên bản sinh hoạt lại cho Giáo viên quản lý khóa học tại Phòng Công tác Chính trị-HSSV.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Thông báo Kế hoạch nhận xét Giảng viên của HSSV HKII_NH17-18_Tuần 38.pdf 262.039 KB
2 Nội dung SHCN tuần 38 NH 17-18.doc 137.216 KB
3 Thông báo Kế hoạch nhận xét Giảng viên của HSSV HKII_NH17-18.pdf 315.401 KB
4 Nội dung SHCN tuần 37 NH 17-18.doc 155.136 KB
5 Nội dung SHCN tuần 36 NH 17-18.doc 181.76 KB
6 Nội dung SHCN tuần 35 NH 17-18.doc 197.12 KB
7 Nội dung SHCN tuần 34 NH 17-18.doc 129.536 KB
8 Nội dung SHCN tuần 32 NH 17-18.doc 120.32 KB
9 Nội dung SHCN tuần 31 NH 17-18.doc 128.512 KB
10 Nội dung SHCN tuần 30 NH 17-18.doc 130.048 KB
11 Nội dung SHCN tuần 29 NH 17-18.doc 142.848 KB
12 Nội dung SHCN tuần 28 NH 17-18.doc 115.2 KB
13 Nội dung SHCN tuần 27 NH 17-18.doc 143.872 KB
14 Nội dung SHCN tuần 26 NH 17-18.doc 150.528 KB
15 Nội dung SHCN tuần 22 NH 17-18.doc 138.752 KB
16 Nội dung SHCN tuần 21 NH 17-18.doc 110.592 KB
17 Nội dung SHCN tuần 20 NH 17-18.doc 111.104 KB
18 Nội dung SHCN tuần 19 NH 17-18.doc 108.032 KB
19 Nội dung SHCN tuần 18 NH 17-18.doc 97.792 KB
20 Nội dung SHCN tuần 17 NH 17-18.doc 99.84 KB
21 Thong bao ke hoach nhan xet giang vien HSSV.pdf 164.184 KB
22 Nội dung SHCN tuần 16 NH 17-18.doc 115.2 KB
23 Nội dung SHCN tuần 15 NH 17-18.doc 130.56 KB
24 Nội dung SHCN tuần 14 NH 17-18.doc 146.432 KB
25 Nội dung SHCN tuần 13 NH 17-18.doc 137.728 KB
26 Nội dung SHCN tuần 12 NH 17-18.doc 143.872 KB
27 Nội dung SHCN tuần 11 NH 17-18.doc 493.568 KB
28 Nội dung SHCN tuần 10 NH 17-18.doc 128.512 KB
29 Nội dung SHCN tuần 09 NH 17-18.doc 137.728 KB
30 Nội dung SHCN tuần 08 NH 17-18.doc 155.648 KB
31 Nội dung SHCN tuần 07 NH 17-18.doc 148.992 KB
32 Nội dung SHCN tuần 05 NH 17-18.doc 126.976 KB
33 Nội dung SHCN tuần 06 NH 17-18.doc 130.56 KB
34 Nội dung SHCN tuần 04 NH 17-18.doc 147.968 KB
35 Nội dung SHCN tuần 03 NH 17-18.doc 155.648 KB
36 Danh sách GVCN HK1 NH 2017-2018.xls 65.024 KB
37 Nội dung SHCN tuần 02 NH 17-18.doc 164.864 KB
38 Nội dung SHCN tuần 01 NH 17-18.doc 153.088 KB
39 Biên bản sinh hoạt GVCN 36.786 KB