Quy định về học kỳ phụ

Ngày tạo: 27/04/2015 - In Trang (Ctrl + P)

I. MỤC ĐÍCH

Học kỳ phụ là để HSSV học lại những học phần không đạt yêu cầu ở các học kỳ chính (điểm tổng kết học phần < 5.0), gồm 3 hình thức: học ghép, học kỳ hè, học vào thứ 7 và chủ nhật.

II. ĐIỀU KIỆN MỞ LỚP

Cùng bậc đào tạo, cùng đơn vị học trình, cùng hoặc khác ngành.

Số lượng: . Học ghép không hạn chế.

                . Học kỳ hè, học vào thứ 7 và chủ nhật số lượng  ≥ 15 SV.

III. CÁC HÌNH THỨC

1. Học ghép: HSSV học với các lớp phù hợp, theo thời kháo biểu chính khóa.

2. Học kỳ hè:

HSSV học trong thời gian hè, thời gian tối thiểu 5 tuần.

Số tiết chia đều cho số tuần, một tuần không quá 3 buổi, một buổi không quá 6 tiết

3. Học vào thứ 7 và chủ nhật:

HSSV học song song với học kỳ chính, thời gian tối thiểu 10 tuần.

Số tiết chia đều cho số tuần, một tuần không quá 2 buổi, một buổi không quá 3 tiết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo

 • Lập kế hoạch học kỳ phụ: Theo kế hoạch đào tạo năm học.
 • Triển khai kế hoạch, thông báo đến các nơi có liên quan.
 • Tính thù lao cho cá nhân và đơn vị.

2. Phòng Tài chính - Kế toán

 • Tổ chức thu học phí và hoàn trả học phí (có xác nhận của phòng Đào tạo)

3. Phòng CTCT-HSSV

 • Xếp phòng học, thi theo thời khóa biểu của Khoa, Bộ môn
 • Kiểm tra tình hình tổ chức dạy và học.

 

4. Khoa, Bộ môn

 • Học ghép: Thông báo các học phần thay thế, kế hoạch giảng dạy thực hành
 • Học kỳ hè, học vào thứ 7 và chủ nhật: Xếp thời khóa biểu, phân công giảng viên theo biểu “BM_HKP”.

Kế hoạch dạy học kỳ phụ (đã được Giám hiệu duyệt) được thông báo đến phòng Đào tạo, phòng CTCT-HSSV giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, trên bảng thông báo và website của khoa.

Trường hợp bất thường, báo cáo ngay phòng Đào tạo để xử lý.

5. Giảng viên

 • Kiểm tra danh sách khi HSSV vào học, dạy học theo kế hoạch, nhập điểm vào phần mềm và nộp điểm.
 • Trường hợp bất thường, báo cáo ngay cho Khoa, Bộ môn

6. HSSV

 • HSSV căn cứ vào lịch thông báo và kế hoạch đào tạo năm học để đăng ký trên hệ thống phần mềm tại thư viện (riêng học ghép HSSV phải lưu ý thời khóa biểu lý thuyết và thực hành, ngành học, buổi học, môn học).
 • HSSV thực hiện trình tự đăng ký:

a. Mở chương trình đăng ký học ghép, học hè, học vào thứ 7 và chủ nhật.

b. Nhập MSSV (phần mềm sẽ liệt kê các học phần chưa đạt).

c. Chọn lớp học, môn học phù hợp - đăng ký.

 • Nộp học phí:
 • Học ghép: trong vòng 03 ngày sau khi thực hiện đăng ký học phần
 • Học kỳ hè, học vào thứ 7 và chủ nhật: 1 tuần theo lịch thông báo và kế hoạch đào tạo của năm học, sau khi thực hiện đăng ký học phần
 • HSSV được phép đăng ký học ghép trả nợ tối đa 15 đơn vị học trình.
 • Mọi thắc mắc HSSV liên hệ phòng Đào tạo.