Quy chế đào tạo

Ngày tạo: 27/04/2015 - In Trang (Ctrl + P)

Nội dung quy chế gồm 5 chương:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Tổ chức đào tạo

Chương III: Kiểm tra và thi học phần

Chương IV: Thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Chương V: Xử lý vi phạm.