Công tác giáo viên chủ nhiệm

Ngày tạo: 10/04/2015 - In Trang (Ctrl + P)

          Để thực hiện tốt và thống nhất công tác chủ nhiệm trong toàn trường, Giáo viên chủ nhiệm xem hướng dẫn về công tác chủ nhiệm và các biểu mẫu, sổ sách cần phải quản lý để thực hiện tốt nhiệm vụ (sổ tay HSSV và văn bản nghiệp vụ của giáo viên).

           Khi có quyết định giao công tác, Giáo viên chủ nhiệm tiến hành nhận bàn giao và bắt đầu quản lý lớp từ Phòng Công tác Chính trị-HSSV đối với lớp HSSV năm thứ I, từ Giáo viên chủ nhiệm cũ đối với lớp HSSV năm thứ II và thứ III). Nội dung cần theo dõi: Sổ lên lớp hằng ngày, Lịch học tập của lớp, Thông tin lý lịch trích ngang của HSSV, Đánh giá kết quả rèn luyện.v.v...

          Hàng tuần Phòng Công tác Chính trị-HSSV hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chủ nhiệm, Lớp trưởng các lớp nhận nội dung, sau khi Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt với lớp, Lớp trưởng nộp biên bản sinh hoạt lại cho Giáo viên quản lý khóa học tại Phòng Công tác Chính trị-HSSV.