Thông báo v/v xử lý kỉ luật HSSV chưa đóng kinh phí đào tạo HK2 NH 2015-2016

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Xử lý kỉ luật HSSV chưa đóng kinh phí đào tạo HK2 NH 2015-2016

                  Kính gửi:    - Các Khoa, Bộ môn

                                      - Giáo viên chủ nhiệm

                                      - Lớp trưởng

         Theo thông báo của nhà trường, thời gian nộp kinh phí đào tạo học kỳ 2 năm học 2015-2016 từ ngày 22/02/2016 đến hết ngày 18/3/2016. Hiện nay đã quá hạn 32 ngày so với thời gian quy định còn một số em chưa nộp kinh phí đào tạo.

         Phòng CTCT-HSSV nhắc nhở các em HSSV tiếp tục nộp đến hết ngày 06/5/2016. Sau thời gian trên nhà trường gửi thông báo về gia đình và địa phương; xử lý kỉ luật theo quy định:

               - Trễ hạn 35 ngày xử lý cảnh cáo.

               - Trễ hạn 50 ngày xử lý đình chỉ học tập 01 năm.

          Đề nghị Quý Thầy cô Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn và GVCN nhắc nhở HSSV thực hiện tốt việc nộp kinh phí đào tạo theo quy định.

          Trân trọng.

PHÒNG CTCT-HSSV