Học bổng khuyến khích học tập

Chế độ học bổng khuyến khích học tập cho HSSV áp dụng từ năm học 2013-2014